19 Styczeń 2019
Nawigacja
Edukacja Jezykowa

EDUKACJI JĘZYKOWA W PRZEDSZKOLU NR 42


Z uwagi na spełnienie oczekiwań Rodziców, wykazanych w wewnętrznym mierzeniu
jakości pracy przedszkola, szerokie zainteresowanie nauką j.angielskiego podczas
rekrutacji dzieci do przedszkola postanowiłam wyjść naprzeciw Rodzicom i poszerzyć
ofertę edukacyjną o wprowadzenie zabaw w j. angielskim.

Celem tych zabaw jest:

• Zainteresowanie i osłuchanie się z językiem obcym,
• Uczenie się poprzez zabawę i wykorzystując naturalne sytuacje,
• Rozwijanie komunikacji,
• Dostarczanie dzieciom nowych bodźców do ich rozwoju umysłowego, do ćwiczenia pamięci, uwagi i myślenia,
• Poznanie kultury i obyczajów innego narodu.

W naszym przedszkolu dzieci korzystając z aktywnego modelu nauki języka poznają
go w sposób naturalny w formie zajęć i w trakcie codziennych kilkuminutowych zabaw,
w trakcie, których uczą się wierszyków i wyliczanek, piosenek i pląsów. Poprzez
słuchanie minidialogów z kaset magnetofonowych lub płyt połączonych z oglądaniem
ilustracji osłuchują się i zapamiętują słówka i zwroty. Przekazywane słownictwo dotyczy
rzeczy, z którymi dzieci się stykają i które rozumieją. Ponadto nauka odbywa się w sposób naturalny są to zabawy, gry, wycieczki, sytuacje samoobsługowe dzieci.
Podczas ubierania się i rozbierania przyswajane jest słownictwo dotyczące stroju i
obuwia, podczas jedzenia – nazwy potraw, sztućców, naczyń stołowych. Powtarzanie się takich sytuacji sprzyja utrwalaniu słownictwa i struktur zdaniowych. Często stosowaną
formą jest również zabawa plastyczna: kolorowanie obrazków, rysowanie, malowanie
związane tematycznie z aktualnie utrwalanym słownictwem oraz w korelacji z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizowaną przez nauczycieli w języku polskim.
Zajęcia w j. angielskim są zintegrowane z tematyką zajęć w j. polskim zawartą w podstawie programowej i w planach pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola.
W zapamiętaniu nazw, przedmiotów, czynności, treści piosenek czy wierszy wykorzystuje
lektor piktogramy, a także zabawki i inne elementy z najbliższego otoczenia. Dzieci uczą się też przez naśladownictwo, chętnie prezentują swoje umiejętności na
forum i traktują to jako wyróżnienie. Stosujemy takie formy aktywności dziecka, które pozwalają na prezentowanie swoich umiejętności językowych podczas uroczystości
przedszkolnych z udziałem rodziców, w których mogą oni zaobserwować zachowanie i przyswojenie treści językowych przez dziecko na tle grupy rówieśniczej. Tak zorganizowane
zajęcia zachęcają dzieci do aktywności ruchowej, w której wykonują polecenia, recytują wiersze, śpiewają piosenki, odgrywają miniscenki, bawią się nowym językiem.
Formą zachęty do wspólnych działań dziecka i nagrodą za wysiłek włożony w poznawanie języka są tzw. ,,buźki”. Forma ta uczy podejmowania rywalizacji, jest źródłem radości, gdyż
pozwala zaistnieć każdemu dziecku w grupie.

Efekty dla dziecka:

• dziecko rozwija w sobie naturalne w tym okresie predyspozycje językowe, co pozwoli mu łatwiej uczyć się później także innych języków,
• chwyta ,,akcent” i wymowę (czyli umiejętności w przypadku j. angielskiego uważane za bardzo trudne)
• prowadzi konwersacje w j. angielskim (odpowiada zdaniami na zadawane pytania)

Efekty dla przedszkola:
• atrakcyjność placówki i promocja w środowisku,
• zwiększenie liczby chętnych dzieci do przedszkola.

Opracowała: dyrektor Przedszkola Nr 42
mgr Grażyna Aftańska
Zegar & Kalendarz
Losowa Fotka